Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje

 

Numer projektu: RPLB.01.01.00-08-009/17
Tytuł projektu: „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie.”
Czas trwania projektu: X.2017 – I.2020
Całkowita wartość projektu: 4 852 110,90 zł
Kwota dofinansowania: 2 097 152,55 zł
Poziom dofinansowania: 50,22%

Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu jest wzrost konkurencyjności beneficjenta na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez badania nad nowoczesnymi technologiami w przemyśle oświetleniowym, opracowanie innowacyjnych rozwiązań, prowadzących do powstania nowych produktów i ich wykorzystanie w gospodarce. Główny cel projektu jest realizowany poprzez wypracowanie nowych, innowacyjnych produktów, tj. prototypów nowych urządzeń oraz opracowanie układów smart sensorów, zbierających dane oraz zintegrowanie tych nowych rozwiązań w system komunikacji, w taki sposób, by umożliwić pełną kontrolę nad zbieranymi danymi, ich weryfikacją, przetwarzaniem i analizą.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie utworzenie systemów i rozwiązań z zakresu (IoT) Internetu Rzeczy. To już nie tylko smart lighting – to daleko idące rozwiązanie dla świadomego konsumenta, zmierzające do świadomego użytkowania wielorakich, zintegrowanych systemów, obniżenie kosztów inwestycji w oświetlenie i inne systemy monitorujące, kosztów eksploatacji poprzez predictive maintenance, a także ograniczenie emisji CO2.
Projekt prowadzi do innowacyjnych rozwiązań w zakresie smart lightinigu poprzez stworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy oprawami oświetleniowymi oraz układami inteligentnych sensorów i innowacyjnych produktów używanych w systemie, wychodząc poza smart lighting.

T. +48 538 898 302
© 2019 BIOT Sp. z o.o. Grupa LUG, Nowy Kisielin – Nowa 7, 66-002 Zielona Góra, Polska
Projekt pn. „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od Smart Lighting do Smart City. Badania i prototypowanie” , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje.